Opći uvjeti poslovanja 

Opći uvjeti poslovanja

Obris d.o.o. (u daljnjem tekstu Obris)Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Obris d.o.o. iz Splita, Osječka 36A (u daljnjem tekstu: Obris) kao dobavljača proizvoda i pružatelja usluga za koje Obris ima dodijeljena ovlaštenja ili druga odobrenja sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a korisnika usluga te kupaca i naručitelja roba i usluga (u daljnjem tekstu: Kupac) s druge strane. Na sve međusobne odnose između Obris i Kupca koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.

Članak 2.

Usluge koje pruža Obris i razina kakvoće Usluga

2.1. Obris pruža Usluge iz svoga djelokruga poslovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama. Osnovne usluge koje Obris nudi svojim kupcima su: izrada i veleprodaja promotivnih proizvoda, tisak, te grafička priprema.

2.2. Obris pruža Usluge iz svog djelokruga poslovanja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama. Obris se obvezuje da će na upit kupca, a prema svojim spoznajama, za sve proizvode koje proizvodi, proizvode koje dobavlja za kupca, kao i za svaku uslugu koju pruža dati detaljne i točne informacije na točan i nezavaravajući način, razumljiv prosječnom korisniku, kao i uvjete pod kojima iste nudi.

2.3. Obris se obvezuje usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati s najvećom pažnjom i u maniru dobrog poduzetnika, vodeći ponajprije računa o sigurnosti osoblja, zadovoljstvu kupaca i održanju visokog standarda poslovanja.

2.4. Svi Kupci imaju pravo na jednak tretman, najbolju moguću kvalitetu izvedbe te se svi Kupci tretiraju jednako bez obzira na obim i vrstu posla.


Članak 3.

Uvjeti za korištenje usluga Obris

3.1. Korisnici Usluga Obrisa mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Kupac će u trenutku narudžbe ili ugovaranja posla dati na uvid Obrisu ili ovlaštenoj osobi svoje podatke potrebne za sklapanje ugovora i izdavanje računa.

3.3. Kupac je suglasan da Obris provede provjeru Kupčevih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Kupca.

3.4. Svojom narudžbom, usmenom ili pismenom, Kupac (pravna ili fizička osoba) daje svoju izričitu privolu Obrisu da može koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke, uključujući MBG i OIB za potrebe vlastitih evidencija. Kupac nadalje daje svoju privolu da Obris, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Kupca proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika Kupca, operatorima usluga s dodanom vrijednosti, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Kupca i Obrisa, te umanjenja budućeg duga.

3.5. Svojom narudžbom Kupac se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Ne odgovaramo i ne provjeravamo čije vlasništvo su dostavljena grafička rješenja (pripreme). Za intelektualno vlasništvo nad dostavljenim rješenjima odgovoran je isključivo Kupac.

3.6. Ponuda kupcu i interni proizvodni dokumenti sadrže : podatke o Kupcu (fizička ili pravna osoba koja je potpisala Ugovor i platežno je odgovorna za korištene Usluge), podatke o proizvodima i uslugama na koje se ugovor odnosi, rokove plaćanja i druge relevantne podatke vezane za konkretnu narudžbu kupca.

3.7. Obris se obvezuje za svaki proizvod na koji se radi tisak izraditi digitalni probni otisak u PDF-u (ukoliko isti nije kupac sam napravio). Digitalni probni otisak definira poziciju tiska, vizualno oblikovanje motiva i pregled boja. Kupac se čitajući ove opće uvjete upoznaje s tim da se nijanse boja ovisno o podlozi tiska mogu razlikovati od zadanih, definiranih u nekom od standarda, na primjer Pantone karti boja. Također, digitalni probni otisak, obzirom da je predviđen za promatranje na ekranu monitora, ne sadrži ispravan prikaz boja i služi samo za orijentaciju naručitelju. Ukoliko kupac želi vidjeti originalne nijanse boja na proizvodu, prema njegovoj posebnoj narudžbi biti će napravljen uzorak proizvoda i/ili otiska, a sve troškove izrade uzorka proizvoda snosi naručitelj.
Postojanost boje na podlozi ovisi o vrsti tiska, podlozi i vrsti boje koja se koristi. Obris se odriče bilo kakve odgovornosti vezano za postojanost boja na tiskovnoj podlozi. Klijenti koji to žele provjeriti, mogu naručiti probni otisak, provjeriti postojanost boje i nakon toga potvrditi izradu cjelokupne količine.

Članak 4.

Obveza Kupca o obavještavanju o promjeni podataka iz narudžbe

4.1. Ukoliko su se promijenili podaci Tvrtke naručitelja prije kompletno završenog posla, kupac je obvezan obavijestiti Obris u pisanom obliku o tome, a svakako prije izdavanja računa za isporučene proizvode i obavljene usluge.

4.2. Ako Kupac ne izvijesti Obris o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta Obris-ove obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Kupcu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Obris upućivati na posljednju dojavljenu adresu Kupca.


Članak 5.

Zaprimanje narudžbe i ugovaranje posla

5.1. Ugovaranje posla i narudžba Kupca

5.1.1. Obris će narudžbu smatrati pravovaljanom ukoliko je ista napravljena u pisanom obliku te poslana poštom, faxom ili putem E-maila. Kod usmenih narudžbi Kupcu će biti poslan E-mail sa potvrdom narudžbe i probnim otiskom u digitalnom obliku na koji Kupac mora odgovoriti pozitivno kako bi potvrdio svoju narudžbu.  

Digitalni probni PDF otisak zahtjeva od Kupca pozitivno odobrenje za tisak pri čemu je Kupac dužan pažljivo pregledati grafičku pripremu: - brojeve telefona, imena, adrese, i sav ostali tekst, te sam grafički dojam vizuala. Potrebne ispravke kupac je dužan poslati na E-mail jer za eventualne pogreške inače Obris ne odgovara. Ukoliko je Kupac zadovoljan sa sadržajem i izgledom vizuala to treba obavezno potvrditi putem maila kako bi Obris mogao krenuti s narudžbom, izradom i tiskom proizvoda.

Rok za isporuku računamo u radnim danima od dana uplate ponude i potvrde digitalnog probnog otiska PDF.

5.1.2. Prava i obveze iz odnosa između Obrisa i Kupca započinju u trenutku narudžbe kupca i njegovom potvrdom prihvaćanja ponude Obrisa.
Obris je obvezan Kupcu prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid u Opće uvjete, a potvrdom narudžbe i probnog otiska u digitalnom obliku, Kupac potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima.

5.1.3. U slučaju da Kupac odustane od narudžbe za koju su napravljeni već određeni radovi ili su isključivo za potrebe toga Kupca naručeni proizvodi, Kupac je dužan nadoknaditi nastalu štetu, a proizvode platiti u punoj ugovorenoj vrijednosti.

5.1.4. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu Obris je obvezan poslati Kupcu pisanu ponudu, a Kupac se pisanim putem izjasniti o prihvaćanju iste.

5.1.5. Za obavljene poslove Obris je dužan Kupcu ispostaviti račun. Kupcima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom).5.2. Odbijanje sklapanja ugovora

5.2.1. Obris ima pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca u slijedećim slučajevima:
a) kada se radi o narudžbi fizičke osobe, a za proizvode i usluge namijenjene pravnim osobama;
b) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Kupca, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Kupca, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti
c) ako je protiv Kupca pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Kupac postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Obrisa po bilo kojoj osnovi prema Kupcu ili ako po razumnoj ocjeni Obrisa Kupac ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Kupac pruži Obrisu odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga uključujući, ali ne ograničavajući se na: predujam dovoljan za pokriće računa u vrijednosti posla ili usluge koja se ugovara, valjano bankovno jamstvo, prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane Obrisa
d) ako postoji osnovana sumnja da je Kupac zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža Obris ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba
e) ako Kupac nije uredno potvrdio svoju narudžbu ili ako je dao neupotrebljive podatke;
f) ako Kupac, prema razumnoj procjeni Obrisa, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Obrisu u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini posao i/ili uslugu za koji je zainteresiran, odnosno drugu odgovarajuću tražbinu za pojedinu Obris-ovu uslugu, posebno ako Kupac neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene Usluge, niti je na zahtjev Obrisa dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja navedeno u točki. c) ovog članka .

g) ako je narudžba Kupca ispod minimalne količine proizvoda kojom se pokrivaju svi troškovi nabavke takvih proizvoda (ovisno o pojedinom proizvodu)

h) ukoliko Kupac nije uplatio predujam za ponudu kojom je narudžba uvjetovana avansnim plaćanjem roba i usluga

5.3. Neizvršenje usluga

5.3.1. U slučaju da je uplaćen avans, a narudžba nije realizirana iz nekog od razloga iz točke 5.2.1. a-g Kupac ima pravo u roku od 8 dana pismeno zatražiti povrat avansa uz uvjet da podmiri sve eventualne troškove nastale ovakvom narudžbom.


Članak 6.

Predaja naručenih proizvoda i usluga kupcu

6.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kupac sam podiže naručen proizvod u poslovnici u kojoj je proizvod i naručio.

6.2. Isporuka proizvoda ili usluge uslijedit će u okviru roka ugovorenog sa kupcem.

6.3. Obris je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, ali ovim nije isključeno pomicanje rokova isporuke u slučaju više sile (kašnjenje dostavnih službi, neuobičajeno duge carinske kontrole, prekid napajanja električnom energijom u tijeku proizvodnje, nenajavljeni inspekcijski pregledi, promjena stanja skladišta od strane dobavljača u vremenu između slanja ponude i konačne narudžbe i slično). Kod kašnjenja s rokom isporuke u ovakvim slučajevima, povrat robe naručene sa skladišta van RH, kao i povrat robe sa tiskom, nije moguć.

6.4. Kupac nema pravo na naknadu bilo kakve štete s osnova produženja rokova isporuke.

6.5. Obris je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda odnosno usluge osim u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Kupca i Prodavatelja isključena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge.

6.6. Izričito je isključeno pravo Kupca na zahtjev za vraćanje ili zamjenu za njega naručenih i/ili otisnutih proizvoda. Nije moguć povrat proizvoda zbog nesviđanja.

6.7. Troškove dostave proizvoda odnosno usluga snosi Kupac. Obris neće snositi odgovornost ukoliko isporuka nije mogla biti izvršena Kupcu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane Kupca. Rizik slučajne propasti stvari snosi Obris do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Kupca, a od preuzimanja proizvoda od strane Kupca rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na Kupca.

6.8. U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a izvršio je cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge Kupac će snositi troškove skladištenja proizvoda odnosno kasnije isporuke usluge, a koje troškove je Kupac obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

6.9. Obris isporučuje proizvode i/ili usluge kupcu nakon završenih radova prema narudžbi kupca ili ponudi prihvaćenoj od strane kupca. Svi proizvodi i usluge vlasništvo su Obrisa sve dok nisu podmirena sva potraživanja prema dospjelim, a neplaćenim računima koje je Obris izdao kupcu. Programska rješenja (software) i dizajn koji je Obris izradio su intelektualno i autorsko vlasništvo Obrisa. Obris daje pravo korištenja svoga intelektualnog vlasništva klijentu kod kojega je pojedino rješenje primijenjeno i plaćeno uz uvjet neuplitanja trećih osoba i neprenošenja prava korištenja na osobe koje nisu vlasnici predmetnog rješenja.

6.10. Kupac je obvezan robu i usluge koju je naručio primiti na korištenje, te je koristiti u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama.

6.11. Obris ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Kupcu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih proizvoda, usluga i/ili programskih rješenja.


Članak 7.

Cjenovni sustav i uvjeti plaćanja

7.1. Cjenovni sustav

7.1.1. Cjenovni sustav Usluga, kao i sve druge naknade na koje Obris ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su Obris-ovim cjenikom koji bude na snazi u vrijeme izvođenja radova i/ili usluga ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik). Obris je ovlašten mijenjati Cjenik, te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan svakom Kupcu kao i sve informacije o dodatnim uslugama koje Obris nudi, te cijenama tih usluga.

7.1.2 Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su putem cjenika, web stranica ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i Obris ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća 3 dana od dana izdavanja ponude dok za dobavljivost robe prema ponudi nema garancije ukoliko to nije posebno ugovoreno. Cijene vrijede fco Split, i na iste nije obračunat porez na dodanu vrijednost.

7.1.3 Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takve cijene vrijede isključivo za u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu potrebna je nova ponuda Obrisa.

7.1.4. Proizvodi kod kojih su cijene izražene u eurima, plaćaju se u kunama prema prodajnom tečaju ZABA na dan izdavanja ponude ili računa, uvećano za važeću stopu PDV-a.

7.2. Uvjeti plaćanja proizvoda i/ili usluga

7.2.1. Obris ispostavlja Kupcu ponudu za izvršavanje avansne uplate, a račun Kupac dobije pri isporuci robe i usluge. Kupcima koji imaju ugovorenu odgodu plaćanja Obris ispostavlja račune za robu i obavljene usluge, s ugovorenim rokom dospijeća plaćanja navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Obrisu u pisanom obliku u skladu sa člankom 10. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Kupac prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Kupac. Kupac je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, sve troškove izvedenih radova i usluga prema narudžbi i/ili prihvaćenoj ponudi.

7.2.2. Obris je ovlašten uz prethodnu pisanu suglasnost i pisanu obavijest Kupcu prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Kupca. Ako primi pisanu obavijest od Obrisa, Kupac je obvezan dospjeli iznos računa za obavljene Usluge bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, Obris je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke.

7.2.3. Ako zbog propusta Kupca identifikacijski podaci o Kupcu ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Obris će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Kupac predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Kupca, Obris ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.3. Naplata neplaćenih potraživanja

7.3.1. Ako Kupac nije podnio pisani prigovor iz članka 10. ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene usluge i proizvode, Obris će dostavit Kupcu pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku trideset (30) dana od dana dostavljanja Kupcu te opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, Obris poduzeti mjere i radnje za zaštitu svojih interesa.

7.3.2. Kupcima prema kojima Obris ima dospjelih, a nepodmirenih potraživanja Obris zadržava pravo obustave svih isporuka, izvršenja usluga, te davanja bilo kakve tehničke podrške.

7.3.3. Obustava daljnjih aktivnosti prema Kupcu nije uvjetovana vrstom duga nego se obustavljaju sve aktivnosti do podmirenja dugova i obveza.

7.3.4. Obris zadržava pravo obračunati Kupcu troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku.

7.3.5. Ako Kupac ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene obustave isporuka usluga, proizvoda i podrške Kupcu, Obris može trajno obustaviti isporuku proizvoda i podrške kupcu, te raskinuti sve ugovorne odnose sa Kupcem u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

7.3.6. U slučaju podmirenja duga, Obris zadržava pravo obračunati Kupcu naknadu za ponovno uspostavljanje pojedine usluge ako to zahtjeva tehnološki proces, prema važećem Cjeniku. Obris zadržava diskrecijsko pravo u odluci o nastavku suradnje s Kupcem opisanim u 7.3.5.

7.3.7. U slučaju pokretanja ovršnog postupka nad klijentom ili nastupa okolnosti iz 7.2.2. automatski prestaju vrijediti sve ugovorne obveze Obrisa prema Kupcu.


Članak 8.

Smetnje pri realizaciji narudžbe, tehničke i operativne mogućnosti Obrisa

8.1. Kupci prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prihvaćaju da Obris pruža Usluge unutar svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. Obris se obvezuje prilikom dogovaranja posla obavijestiti Kupca o eventualnim poteškoćama pri realizaciji naručenog posla.

8.2. Ako zbog radnji Kupca za koje on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja izrade proizvoda ili izvršenja usluge, Kupac neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova Obrisu.

8.3. Obris nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima Kupca. Obris također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom uporabe proizvoda dobavljenih od Obrisa, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Usluga kao i za bilo koju štetu ili izostalu dobit Kupca nastalu zbog korištenja proizvoda ili usluga Obris, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.

Članak 9.

Podnošenje prigovora

9.1. Kupac koji je podnio pravovremeno prigovor na kakvoću obavljene Usluge može tražiti izvođenje naknadnih radova u svrhu zadovoljenja kriterija kakvoće, a temeljem ovih Općih uvjeta od Obrisa ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Usluge manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.

9.2. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 7 dana od dana primitka naručene robe i/ili usluge. Prigovor mora biti sastavljen na memorandumu Tvrtke naručitelja, potpisan od strane osobe koja je naručila proizvode i/ili usluge koji su predmet prigovora i sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora.

9.3. U slučaju opravdanih prigovora Obris se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku, te o tome pismeno obavijestiti Kupca. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavanja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan Obris zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.

9.4. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i mora biti sastavljen na propisanom obrascu u 9.2. Obris je obvezan u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

9.5. Na pisani odgovor Kupac ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) u roku od 15 dana. Ukoliko Kupac ne podnese pritužbu u ostavljenom roku, Obris isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.

9.6. Kupac, koji je podnio prigovor iz stavka 9.4. ovog članka na iznos kojim je zadužen za proizvod i/ili pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za preuzete proizvode i/ili usluge.

9.7. Prema Zakonu o potrošačima raskid ugovora nije moguć za robu koja je prije proizvodnje naručena i izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena potrošaču (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača), također nije moguć povrat proizvoda zbog nesviđanja.

9.8. Na promotivne artikle nema vremenske garancije.

Članak 10.

Obveza Obrisa o čuvanju podataka o Kupcima

10.1. Obris će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Kupcima. Obris će čuvati ove podatke u tajnosti, te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom, te ovim Općim uvjetima poslovanja.

10.2. Obris pridržava pravo Kupca obavještavati o raznim akcijama, te novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Kupac može zabraniti takvo obavještavanje putem E-maila ili telefona.


Članak 11.

Rješavanje sporova

11.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Obris i Kupac nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Klijent može podnijeti prigovor Službi za korisnike Obrisa kao prvostupanjskom tijelu, a ukoliko nije zadovoljan rješenjem istog u ostavljenom roku podnosi pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za rješavanje prigovora korisnika kao drugostupanjskom tijelu. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Splitu.


Članak 12.

Završne odredbe

12.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama Obrisa, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će biti dostupni svim kupcima i pravnim i fizičkim osobama, koje to namjeravaju postati.

12.2. Obris će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 18.1. ovog Članka. dana njihove objave.


Članak 13.

Važenje općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i poništavaju sve prethodne, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.


U primjeni od 20.02.2019.